Federacja od 2016 roku prowadzi centrum organizacji pozarządowych pod nazwa Centrum Animacji dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu, której misją jest podniesienie kompetencji organizacji pozarządowych i grup nieformalnych poprzez program szkoleń, doradztwa i wsparcia animacyjnego.

Głównym celem naszego działania jest zwiększenie efektywności rozwiązywania problemów społecznych dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu możliwości i sił tkwiących w społeczeństwie. Metodami dzięki , którym realizujemy nasze założenia i cele są przede wszystkim: informacja, poradnictwo, konsultacje, szkolenia, publikacje. 
W ramach współpracy udostępniamy przasnyskim organizacjom przestronną salę spotkań dla maksymalnie 40 osób, wyposażoną w profesjonalny sprzęt audiowizualny, tj. laptop, rzutnik, tablicę flipchart, skaner.
Sala wyposażona jest w wygodne meble, naczynia do „serwisu kawowego”, czajnika/warnika co gwarantuje komfortowy i profesjonalny efekt prowadzonych spotkań. Salę udostępniamy w godzinach funkcjonowania biura tj.: 9.00-17.00 w Przasnyszu przy ulicy 3 Maja 16,  w pozostałych przypadkach inne terminy i godziny wynajęcia sali należy uzgodnić telefonicznie.

Aby wynająć salę do spotkań należy zapoznać się z REGULAMINEM (zał. 1) udostępniania i korzystania z przestrzeni Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu oraz wypełnić FORMULARZ.
Wypełniony formularz należy przesłać na adres: centrum@federacjarosa.pl lub złożyć osobiście w biurze CAWSL w Przasnyszu ul. 3 Maja 16.

Organizujesz wydarzenie, spotkanie? Zarezerwuj salę juz teraz!

ZAREZERUJ SALĘ

Załącznik
do Zarządzenia Nr8/2018
Burmistrza Przasnysza
z dnia 29 stycznia 2018 r.

Regulamin
Centrum Animacji i Wsparcia
dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu

 1. Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu służy rozwijaniu aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkanek i mieszkańców Przasnysza. Wspiera  działania organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz wolontariatu, z wyłączeniem działań o charakterze politycznym, religijnym oraz działań komercyjnych. Współpracuje z  jednostkami przasnyskiego samorządu w przedsięwzięciach o charakterze społecznym i kulturalnym.
 2. Za obsługę organizacyjną Centrum odpowiada Koordynator wyznaczony przez Burmistrza Przasnysza
 3. Ofertę merytoryczną zapewnia realizator zadania publicznego, który zostaje wyłoniony w otwartym konkursie ofert i w okresie obowiązywania umowy dotacyjnej, przy wsparciu Urzędu Miasta, jest  podmiotem odpowiedzialnym za działalność Centrum.
 4. Nazwa prowadzącego Centrum jest podawana do publicznej wiadomości przez organizatora konkursu, zgodnie z zasadami tegoż konkursu.
 5. Centrum oferuje nieodpłatne wsparcie dla organizacji, osób i instytucji działających na terenie  miasta Przasnysz, wymienionych w pkt. 1 poprzez:
  • udostępnianie pomieszczeń i wyposażenia,
  • prowadzenie skrzynek kontaktowych dla organizacji pozarządowych i udostępnianie adresu  do korespondencji
  • prowadzenie portalu informacyjnego CAWSL
  • udzielanie podstawowych informacji i porad dotyczących działania organizacji pozarządowych i podejmowania aktywności obywatelskiej,
  • organizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych,
  • organizowanie wydarzeń integrujących środowisko pozarządowe i społeczność lokalną
 6. Centrum działa w dni powszednie od godziny 9.00 do godziny 17.00. Korzystanie z jego zasobów w innych terminach jest możliwe ale wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Koordynatorem Centrum.
 7. Centrum udostępnia salę spotkań na maksymalnie 40 osób z wyposażeniem konferencyjnym i zapleczem socjalnym. Można w niej korzystać z Internetu bezprzewodowego, stołów, krzeseł, laptopa, projektora multimedialnego, flipczarta, skanera, warnika, naczyń, kuchenki mikrofalowej, lodówki. Wyposażenie Centrum udostępniane jest wyłącznie na miejscu i w obecności Koordynatora Centrum
 8. Centrum nie zapewnia korzystającym materiałów eksploatacyjnych (papiery, flamastry itp.), środków spożywczych i środków czystości.
 9. Zasoby Centrum mogą być wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności społecznej, nieodpłatnej.
 10. Korzystanie z sali spotkań możliwe jest po wcześniejszej rezerwacji dokonanej telefonicznie, poprzez formularz rezerwacji na stronie internetowej Centrum  lub poprzez złożenie papierowego formularza rezerwacji w biurze Centrum.
 11. W przypadku odwołania wydarzenia w Centrum należy o tym niezwłocznie poinformować Koordynatora Centrum – najpóźniej na jeden dzień przed terminem wydarzenia.
 12. Rezerwacja sali uzależniona jest od harmonogramu wydarzeń organizowanych w Centrum.
 13. Za zasoby Centrum udostępnione organizacji, osobie lub instytucji odpowiada osoba dokonująca rezerwacji.
 14. Korzystający z zasobów Centrum są odpowiedzialni za:
  • przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów p-poż
  • zachowanie w stanie niepogorszonym wyposażenia pomieszczeń
  • stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za działalność Centrum
 15. W razie wyrządzenia szkód osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do pokrycia kosztów  ich usunięcia.
 16. Po skorzystaniu z sali spotkań należy pozostawić ją posprzątaną (umyte naczynia, uporządkowane meble, w razie konieczności umyta podłoga).
 17. Zabrania się:
  • odstępowania użyczonego pomieszczenia i sprzętu innym osobom lub podmiotom
  • wynoszenia sprzętu i przedmiotów będących własnością Centrum poza teren obiektu
 18. Korzystanie z zasobów Centrum jest ewidencjonowane kartami usług. Korzystający mają obowiązek podpisać je w dniu skorzystania z zasobów.  
 19. Korzystający mają obowiązek informować osoby uczestniczące w wydarzeniach organizowanych w zasobach Centrum, że korzystają nieodpłatnie ze wsparcia Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w  Przasnyszu
 20. Zakres wsparcia udzielonego przez Centrum organizacjom, osobom i instytucjom jest jawny. Informacja o organizatorach, terminach i tematach spotkań podawana jest do publicznej wiadomości w kalendarzu wydarzeń w Centrum.
 21. W Centrum obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, narkotyków, palenia tytoniu i innych środków odurzających.
 22. Korzystający z Centrum ma obowiązek potwierdzić pisemnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i przestrzegać jego zapisów.
 23. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu powoduje negatywne rozpatrzenie kolejnych zgłoszeń rezerwacji.
 24. W sprawach nieuregulowanych decyduje Koordynator Centrum.
 25. W przypadku niezadowolenia Korzystającego ze sposobu prowadzenia CAWSL, zarówno w odniesieniu do jakości świadczonego wsparcia, warunków organizacyjno-technicznych, nieprzestrzegania regulaminu przez osoby odpowiedzialne za działalność CAWSL – Korzystający ma prawo złożyć swoje uwagi na piśmie do zarządu organizacji prowadzącej CAWSL oraz do Burmistrza Przasnysza.