Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA w Przasnyszu istnieje od czerwca 2015 roku. Jest niezależną organizacją pozarządową, która wspiera wszelką aktywność obywatelską – w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne – w ich działaniach na rzecz dobra publicznego. W skład organizacji pozarządowych działających na terenie Przasnysza wchodzą:

  • Przasnyskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Rodzin Abstynenckich ,,ORLIK’’ – klub działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkohol oraz przeciwdziałania alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu, propagowanie idei trzeźwości na terenie Miasta Przasnysza- klub powstał w 1989r.
  • Stowarzyszenie Oświatowe ,,Grono ‘’– celem jest promowanie uczniów i wspomaganie form wpływających na ich rozwój, aktywną pomoc zwłaszcza uczniom z rodzin potrzebujących pomocy materialnej oraz promowanie uczniów wybitnie zdolnych. Wprowadzanie nowatorskich metod kształcenia.
  • Stowarzyszenie Historii Ożywionejstowarzyszenie skupia w swoich szeregach historyków, regionalistów, pasjonatów historii oraz kolekcjonerów. Czynnie bierze udział w organizacji imprez o charakterze edukacyjno-kulturalnych poprzez organizowanie wystaw tematycznych, pikników historycznych oraz żywej lekcji historii  promującej Ziemię Przasnyską w Polsce oraz poza granicami.
  • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „JESTEMCelem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, zapewnienia wielopłaszczyznowych form edukacji, rehabilitacji prowadzącej do pełnej aktywności życiowej, zawodowej, społecznej oraz wspierania ich rodzin.
  • Fundacja Przasnyskamisją jest aktywizacja społeczna mieszkańców Przasnysza, w tym jednostek i grup zagrożonych marginalizacją, biedą i patologiami- zwiększenie dostępu mieszkańców Przasnysza, w tym osób niepełnosprawnych i starszych do nauki oraz dóbr i usług kultury.
  • Klub Sportowy Black DRAGONS –tworzą osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny. Klub powstał w 2012 roku. Inicjatorami była młodzież , która oprócz typowej rehabilitacji chciała uprawiać jakiś sport. I tak poprzez zbiórkę kolorowych nakrętek udało się zakupić pierwszy specjalistyczny wózek i wybór padł na koszykówkę, która jest jedną z najbardziej widowiskowych dyscyplin sportowych. W lutym 2016 roku formalnie został założony Klub Sportowy Black Dragons – drużyna koszykarzy na wózkach. Przedsięwzięcie jest wspierane i współfinansowane między innymi przez Miasto Przasnysz. Celem  klubu jest krzewienie kultury fizycznej, a w szczególności niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych.