STATUT

Federacji Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA

 

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 • 1
 1. Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA zwana dalej Federacją, jest związkiem stowarzyszeń oraz innych podmiotów prawnych.
 2. Federacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1998r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r.
  Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 3. Federacja zrzesza osoby prawne prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego i działające nie dla zysku oraz osoby fizyczne i prawne wspierające cel statutowy Federacji.  
 4. Federacja kieruje się w swojej działalności zasadami dobrowolności, równości, jawności, samorządności, przejrzystości, tolerancji i poszanowania prawa.
 5. Federacja przestrzega standardów określonych w Karcie Zasad Działania Organizacji Pozarządowych.
 6. Przynależność do Federacji nie ogranicza autonomii organizacji członkowskich.

 

 • 2
 1. Federacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Federacja jest apolityczna.

 

 • 3
 1. Siedzibą Federacji jest Przasnysz.
 2. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Federacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 • 4
 1. Federacja używa symboli i pieczęci określonych przez Zarząd Federacji.
 2. Dla potrzeb prowadzenia działalności poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Federacja może posługiwać
  się tłumaczeniem nazwy na języki obce.

 

 • 5
 1. Federacja opiera swoją działalność na społecznej pracy przedstawicieli organizacji członkowskich.
 2. Dla realizacji swojego celu Federacja może powoływać jednostki organizacyjne.
 3. Dla realizacji swojego celu Federacja może zatrudniać pracowników.

 

 • 6

Federacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji członkowskich o celach zbieżnych z celami Federacji.

 

 • 7

Federacja może ustanawiać nagrody i odznaczenia.

 • 8

Czas trwania Federacji jest nieograniczony.

 

 1. Cele i sposoby działania

 

 • 9

Celem działania Federacji jest podniesienie poziomu aktywności społecznej na terenie województw mazowieckiego
i warmińsko-mazurskiego.

 

 • 10
 1. Cele statutowe Federacja realizuje poprzez:
 1. działalność naukowo-badawczą
 2. działalność edukacyjno-szkoleniową
 3. działalność diagnostyczną
 4. działalność strażniczą
 5. działalność rzeczniczą
 6. działalność mediacyjną
 7. działalność doradczą
 8. działalność integracyjną
 9. działalność informacyjną
 10. działalność promocyjną
 11. działalność standaryzacyjną
 12. działalność dokumentacyjną
 13. wymianę doświadczeń
 14. tworzenie warunków technicznych i finansowych do inicjowania i rozwijania aktywności społecznej
 15. organizowanie i wspieranie wolontariatu
 16. wspieranie rozwoju ekonomii społecznej
 17. udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom społecznym
 1. Cel, o którym mowa w § 9, Federacja realizuje poprzez wykonywanie działań ze sfery zadań publicznych w zakresie:
 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 4. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. działalności charytatywnej;
 6. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 7. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 8. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 9. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.2) );
 10. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 11. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 12. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 13. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 14. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 15. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 16. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 17. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 18. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 19. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 20. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 21. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 22. turystyki i krajoznawstwa;
 23. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 24. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 25. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 26. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 27. ratownictwa i ochrony ludności;
 28. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 29. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 30. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 31. promocji i organizacji wolontariatu;
 32. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 33. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 34. działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203);
 35. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 36. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 37. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 38. rewitalizacji;
 39. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Działalność pożytku publicznego, o której mowa wyżej, może być prowadzona jako działalność nieodpłatna
  lub działalność odpłatna. Przedmiot działalności odpłatnej określa Zarząd uchwałą.
 2. Wpływy z działalności odpłatnej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych.

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 • 11

Członkowie Federacji dzielą się na członków zwyczajnych i członków wspierających.

 

 • 12
 1. Członkiem zwyczajnym Federacji może być organizacja pozarządowa – stowarzyszenie, fundacja lub inna osoba prawna o celach nienastawionych na zysk – posiadająca osobowość prawną, mająca siedzibę na terenie województwa mazowieckiego lub województwa warmińsko-mazurskiego, która zadeklaruje pisemnie swój udział w Federacji
  i przestrzeganie jej Statutu oraz zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.
 2. Członek zwyczajny nie może być jednostką organizacyjną administracji publicznej, związkiem zawodowym, partią polityczną lub kościołem.
 3. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych organizacji przysługuje prawo odwołania
  się w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia, za pośrednictwem Zarządu.
 4. Członek zwyczajny jest reprezentowany w Federacji przez osobę fizyczną upoważnioną na piśmie zgodnie
  z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi organizacji członkowskiej.
 5. Każdy członek Federacji ma prawo do zmiany, w dowolnym terminie, osoby reprezentującej go na Walnym Zebraniu.
 6. Osoby zasiadające we władzach Federacji przestają pełnić swoje funkcje w przypadku cofnięcia im upoważnienia przez organizację, którą reprezentują.
 7. Obowiązki członków zwyczajnych:
 1. branie czynnego udziału w pracach Federacji,
 2. przestrzeganie postanowień Statutu,
 3. opłacanie składek członkowskich,
 4. działanie na rzecz realizacji celu Federacji.
 1. Prawa członków zwyczajnych:
 1. uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu Członków Federacji z głosem stanowiącym,
 2. bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do organów statutowych Federacji,
 3. zgłaszanie kandydatów w wyborach do organów statutowych Federacji,
 4. uczestniczenie we wszelkich formach aktywności Federacji,
 5. zgłaszanie opinii  i wniosków do organów statutowych Federacji,
 6. uzyskiwanie informacji o wszelkich działaniach Federacji,
 7. korzystanie z pomocy Federacji na zasadach określonych przez Zarząd,
 8. informowanie Zarządu o zmianie swoich danych, w szczególności o ustanowieniu lub zniesieniu pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji w pracach Federacji, składzie organów statutowych, danych teleadresowych.

 

 • 13
 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna deklarująca pomoc merytoryczną, rzeczową
  lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji i zostanie do niej przyjęta uchwałą Zarządu. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia.
 2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających organizacji lub osobie przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni, za pośrednictwem Zarządu.
 1. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym jest reprezentowana w Federacji przez osobę fizyczną upoważnioną
  na piśmie zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi osoby prawnej.
 1. Obowiązki członków wspierających:
  1. branie czynnego udziału w pracach Federacji,
  2. przestrzeganie postanowień Statutu,
  3. działanie na rzecz realizacji celu Federacji.
 1. Prawa członków wspierających:
  1. uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu Członków Federacji z głosem doradczym,
  2. uczestniczenie we wszelkich formach aktywności Federacji,
  3. zgłaszanie opinii  i wniosków do organów statutowych Federacji,
  4. uzyskiwanie informacji o wszelkich działaniach Federacji,
  5. korzystanie z pomocy Federacji na zasadach określonych przez Zarząd,
  6. informowania Zarządu o zmianie swoich danych osobowych, w szczególności danych teleadresowych.
 1. Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność Federacji w zadeklarowany przez siebie sposób.

 

 • 14
 1. Członkostwo osoby prawnej w Federacji ustaje w przypadku:
 1. złożenia pisemnej rezygnacji po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa w Federacji,
 2. likwidacji organizacji członkowskiej lub utracenia przez nią osobowości prawnej z innego powodu,
 3. pozbawienia członkostwa uchwałą Walnego Zgromadzenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania
  z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6  miesięcy,
 4. pozbawienia członkostwa uchwałą Walnego Zgromadzenia z powodu stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.
 1. Członkostwo osoby fizycznej w Federacji ustaje w przypadku:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji,
  2. śmierci,
  3. utraty zdolności do czynności prawnych stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu,
  4. pozbawienia członkostwa uchwałą Walnego Zgromadzenia z powodu  stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów Federacji.
 1. Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd w drodze Uchwały.

 

 • 15

Zarząd ma prawo zawiesić z ważnych przyczyn członka w jego prawach do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie, w szczególności z powodu stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zaległości w płaceniu składek członkowskich.

 

 1. Organy Federacji

 

 • 16

Organami Federacji są:

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Zarząd Federacji
 3. Komisja Rewizyjna

 

 • 17
 1. Organem stanowiącym Federacji jest Walne Zgromadzenie.
 2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
 3. Posiedzenie zwyczajne Walnego Zgromadzenia odbywa się przynajmniej raz w roku.
 4. Posiedzenie nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Federacji, w terminie nie dalszym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.
 5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się pisemnie wszystkich członków Federacji na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia.
 6. Obrady Walnego Zgromadzenia są jawne.
 7. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział wszyscy członkowie zwyczajni z prawem głosu stanowiącego.
 8. Każdy członek Federacji w trakcie Walnego Zgromadzenia jest reprezentowany przez jednego pełnomocnika upoważnionego w formie pisemnej zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi danej organizacji.
 9. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział członkowie wspierający z głosem doradczym.
 10. Do uprawnień Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalanie Statutu,
  2. uchwalanie regulaminów organów Federacji,
  3. określanie kierunków i priorytetów działania Federacji,
  4. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi,
  6. uchwalanie budżetu na wniosek Zarządu,
  7. podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu,
  8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku,
  9. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,
  10. ustalanie wysokości składki członkowskiej.
 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w  pierwszym terminie – w obecności
  co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim – bez względu na liczbę obecnych. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Federacji wymagają większości 2/3 głosów członków zwyczajnych obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania
  w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

 

 • 18
 1. Organem wykonawczym Federacji jest Zarząd.
 2. Zarząd wybierany jest  przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród reprezentantów organizacji członkowskich uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, na dwuletnią kadencję i składa się z:
  1. 3 osób w sytuacji, gdy liczba członków zwyczajnych Federacji wynosi do 25 organizacji,
  2. 5 osób w sytuacji, gdy liczba członków zwyczajnych Federacji przekracza 25 organizacji.
 1. W przypadku powołania w skład Zarządu 3 osób, sprawują one funkcje Prezesa Zarządu, Skarbnika Federacji i Członka Zarządu.
 2. W przypadku powołania w skład Zarządu 5 osób, sprawują one funkcje Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Skarbnika Federacji i dwóch Członków Zarządu.
 3. Zarząd reprezentuje Federację na zewnątrz i kieruje jej pracami.
 4. Do złożenia ważnego oświadczenia woli w imieniu Federacji, potrzebne jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać wewnętrzne jednostki organizacyjne do realizacji celów statutowych, w tym Komisje Problemowe działające w oparciu o regulaminy przyjęte przez Zarząd.
 6. Do obowiązków Zarządu należy:
  1. kierowanie działalnością Federacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. zarządzanie majątkiem Federacji, w tym przyjmowanie dotacji, darowizn, zapisów i spadków,
  3. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego Federacji,
  4. zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia,
  5. ustalenie trybu egzekwowania płatności składek członkowskich,
  6. zatrudnianie pracowników.
 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.
 2. Tryb zwoływania posiedzeń i pracy Zarządu ustala regulamin pracy Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej 4 razy w roku. 
 4. Posiedzenie Zarządu musi zostać zwołane na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu, 1/3 Komisji Rewizyjnej
  lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

 • 19
 1. Organem wewnętrznej kontroli Federacji jest Komisja Rewizyjna.
 2. Komisja Rewizyjna Wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród reprezentantów organizacji członkowskich uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, na trzyletnią kadencję i składa się z:
  1. 3 członków w sytuacji, gdy liczba członków zwyczajnych Federacji wynosi do 25 organizacji,
  2. 5 członków w sytuacji, gdy liczba członków zwyczajnych Federacji przekracza 25 organizacji.
 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący oraz 2 lub 4 Członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należą:
 1. kontrola pracy Zarządu co do prawidłowości oraz zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia, przeprowadzana co najmniej raz w roku,
 2. opiniowanie sprawozdań z działalności Federacji, w szczególności sprawozdania finansowego,
 3. opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 4. podejmowanie innych spraw określonych w niniejszym Statucie.
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

 

 • 20

Organy Federacji, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych organów.

 

 • 21
 1. W przypadku, kiedy osoby fizyczne reprezentujące organizacje członkowskie w organach Federacji nie mogą sprawować swojej funkcji z przyczyn wymienionych w § 14 pkt. 1 lit. a-d organ, którego skład uległ uszczupleniu, może uzupełnić skład drogą kooptacji spośród reprezentantów organizacji członkowskich.
 2. W sposób, o którym mowa w ust. 1 nie może zmienić się więcej niż 1/3 członków danego organu Federacji w trakcie trwania kadencji.

 

 1. Majątek Federacji

 

 • 22
 1. Majątek Federacji tworzą:
 1. środki pieniężne,
 2. własność rzeczy ruchomych i nieruchomości,
 3. inne prawa majątkowe.

 

 1. Majątek Federacji powstaje z:
 1. składek członkowskich,
 2. darowizn,
 3. dotacji, grantów, subwencji – w tym ze środków publicznych,
 4. spadków i zapisów,
 5. wpływów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach,
 6. dywidend należnych z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,
 7. dochodów z majątku Federacji,
 8. innych środków finansowych.

 

 1. Zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Federacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
  są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Federacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Federacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskie.

 

 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Federacji

 

 • 23

Zmiany Statutu uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

 

 • 24
 1. Rozwiązanie Federacji uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. Majątek rozwiązanej Federacji zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia zostanie przekazany organizacjom
  nienastawionym na zysk o celach zbliżonych do celów Federacji.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

 • 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.

 

 • 26

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Federacji.