Aktualności

Federacja Rosa

Najnowsze posty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis lobortis, mi vitae ornare molestie, erat eros semper ante, eget facilisis ligula libero id tellus. Aliquam quis leo mattis, placerat risus et, condimentum ipsum. Suspendisse odio enim, fermentum id metus a, vulputate viverra magna. Nunc ornare faucibus est, a ultrices neque. Vivamus mattis nunc a pharetra scelerisque. Donec tortor lorem, scelerisque sed sapien quis, volutpat rutrum arcu. Sed aliquet maximus mi, at sagittis turpis lacinia sed.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis lobortis, mi vitae ornare molestie, erat eros semper ante, eget facilisis ligula libero id tellus. Aliquam quis leo mattis, placerat risus et, condimentum ipsum. Suspendisse odio enim, fermentum id metus a, vulputate viverra magna. Nunc ornare faucibus est, a ultrices neque. Vivamus mattis nunc a pharetra scelerisque. Donec tortor lorem, scelerisque sed sapien quis, volutpat rutrum arcu. Sed aliquet maximus mi, at sagittis turpis lacinia sed.

Spotkanie integracyjne w Romanach-Seborach

Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności Rosa w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w dniu 13.07.2023 r. zorganizowała kolejne z cyklu spotkań integracyjnych dla osób z doświadczeniem uchodźctwa z terenu miasta Przasnysz oraz aktywnych mieszkańców miasta Przasnysz m.in. przedstawicieli organizacji pozarządowych. Dzięki uprzejmości właścicieli Hotelu Sebory spotkanie odbyło się na plaży tuż przy Hotelu oraz Ośrodku Jeździeckim. Na uczestników  czekało wiele atrakcji wspólne ognisko przy ukraińskiej muzyce, nie zabrakło również tradycyjnych ukraińskich potraw przygotowanych przez uczestników, zwiedzanie mini zoo w tym karmienie zwierząt i animacje przygotowane przez animatora. Główną atrakcją spotkania był pokaz harmonijnego tańca z koniem zaprezentowany przez Panią Hannę Bashenko, który dla wszystkich uczestników był niesamowitym doświadczeniem.

„Działania sfinansowane z dotacji Fundacji Batorego”, środków, które Federacja ROSA pozyskała na udzielanie wsparcia osobom z doświadczeniem uchodźctwa przebywającym na terenie miasta Przasnysz oraz ich integrację ze społecznością lokalną. Działania realizowane w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2021 Plus

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2023, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji
partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych
źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy
żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej
potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu
włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  marzec 2023 – sierpień 2023
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Ciechanowie do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa mazowieckiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej
(określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
2. Sposób kwalifikacji: 1

1 W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1

OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób; 

 OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;

 OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych]. 


 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków. 

1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2
kg w tym:

NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA
OSOBĘ:

CUKIER BIAŁY  2
MAKARON JAJECZNY   4
MLEKO UHT  2 
OLEJ RZEPAKOWY  2 

POWIDŁA ŚLIWKOWE  1 

SZYNKA WIEPRZOWA  3
2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021 Plus.
3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 Plus jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 7,36 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.

5. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań. 

6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych
do potrzeb rodzin.
7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i
OPS:
 warsztaty kulinarne; 
 warsztaty edukacji ekonomicznej;
 warsztaty dietetyczne;
 warsztaty niemarnowania żywności,
 inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących
Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów
znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
 włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób  korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS  do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich
dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem
pomocy rzeczowej),
3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:
1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne
możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa
domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej
potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje
partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:
1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom
potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować
odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości
uczestnictwa w konkretnych projektach),
4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.
Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji 
Partnerskich Lokalnych – OPL].

Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021 Plus.
1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem
przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
2. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
3. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
4. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są
także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
5. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych. 6. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
7. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.

 

Przed nami nowe wyzwania - Klub Wolontariusza

Wyniki otwartego konkursu ofert w roku 2023 realizowanego w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy gospodarki i edukacji, Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
L. p Nazwa Wnioskodawcy Nazwa zadania Przyznana dotacja Funkcjonowanie Klubu Wolontariusza: 1. Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA -Świadczenie usługi społecznej dla mieszkańców Gminy Czarnia w obszarze Funkcjonowanie Klubu Wolontariusza. 61.005,81 zł

Spotkanie aktywnych mieszkańców Przasnysza

Światowy Dzień NGO został ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach. Każdego roku Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych świętowany jest w 89 krajach. My również kolejny raz obchodzimy to święto podczas spotkania przasnyskich społeczników. Ponadto na spotkaniu wnieśliśmy swój wkład w diagnozę sytuacji seniorów, która jest przygotowywana do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
 
Cover for FederacjaRosa
485
FederacjaRosa

FederacjaRosa

Związek stowarzyszeń dzialajacy na terenie Północnego Mazowsza

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Permissions error Type: OAuthException

1 lat temu

FederacjaRosa
W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze spotkanie organizacji pozarządowych, na których odbyła się inauguracja projektu "Prowadzenie Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w 2023 r.". ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku

1 lat temu

FederacjaRosa
Wesołych świąt ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku

2 lat temu

FederacjaRosa
W dniu dzisiejszym w Centrum Animacji gościł Michał Maciejak, wykładowca, pedagog, terapeuta, trener i superwizor metody dramy oraz trener warsztatów antyprzemocowych. Rozmawialiśmy o tym jak dbać o swoje zasoby, by nie wypalić się w pracy społecznej i zawodowej oraz o tym, jak pozostać wiernym sobie. To było bardzo wartościowe spotkanie. Dziękujemy Michał Maciejak 💙 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku

2 lat temu

FederacjaRosa
Zapraszamy społeczniczki i społecznikówWspólnie ubieramy choinkę w Centrum Animacji zapraszamy od godz. 12.00 do Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku

2 lat temu

FederacjaRosa
Zapraszamy do Centrum Animacji 3.12.2022 (sobota) godz. 9:00 ul. św. Wojciecha 3 lok. 1 (Dom Nauczyciela). ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Cover for FederacjaRosa
485
FederacjaRosa

FederacjaRosa

Związek stowarzyszeń dzialajacy na terenie Północnego Mazowsza

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Permissions error Type: OAuthException

1 lat temu

FederacjaRosa
W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze spotkanie organizacji pozarządowych, na których odbyła się inauguracja projektu "Prowadzenie Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w 2023 r.". ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku

1 lat temu

FederacjaRosa
Wesołych świąt ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku

2 lat temu

FederacjaRosa
W dniu dzisiejszym w Centrum Animacji gościł Michał Maciejak, wykładowca, pedagog, terapeuta, trener i superwizor metody dramy oraz trener warsztatów antyprzemocowych. Rozmawialiśmy o tym jak dbać o swoje zasoby, by nie wypalić się w pracy społecznej i zawodowej oraz o tym, jak pozostać wiernym sobie. To było bardzo wartościowe spotkanie. Dziękujemy Michał Maciejak 💙 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku

2 lat temu

FederacjaRosa
Zapraszamy społeczniczki i społecznikówWspólnie ubieramy choinkę w Centrum Animacji zapraszamy od godz. 12.00 do Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku

2 lat temu

FederacjaRosa
Zapraszamy do Centrum Animacji 3.12.2022 (sobota) godz. 9:00 ul. św. Wojciecha 3 lok. 1 (Dom Nauczyciela). ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku