Dostępność

Deklaracja dostępności:

Wstęp Deklaracji

Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA w Przasnyszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.federacjarosa.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: rrrr-mm-dd

Data ostatniej istotnej aktualizacji: rrrr-mm-dd

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mimo naszych wysiłków, aby jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, na niektórych stronach mogą pojawiać się drobne błędy, dotyczą samego systemu CMS – niektórych elementów strony nie można zmienić.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację dostępności sporządzono dnia: rrrr-mm-dd. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Herubiński, prezes Federacji ROSA, adres poczty elektronicznej g.herubinski@federacjarosa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu numer telefonu: 535 451 553. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Siedziba Federacji ROSA znajduje się w Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu, ul. Św. Wojciecha 3, lok 1, 06-300 Przasnysz. 

Centrum nie posiada podjazdu do budynku dla osób z niepełnosprawnościami, nie ma też przystosowanej toalety. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Do pomieszczenia CAWSL można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.