Polityka prywatności

Polityka prywatności

Użytkownik strony internetowej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Federację Ruch Organizacji na Rzecz Społecznej Aktywności ROSA w celu realizacji działań statutowych, w tym w celu realizacji zadania publicznego „Prowadzenie Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu. Zadanie finansowane przez Miasto Przasnysz.

Jednocześnie oświadcza, że przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Federacja Ruch Organizacji na Rzecz Społecznej Aktywności ROSA z siedzibą w Przasnyszu, ul. Św. Wojciecha 3, 06-300 Przasnysz, KRS 0000563015; centrum@federacjarosa.pl
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE w celu przesyłania informacji publikowanych na stronie federacjarosa.pl, na podstawie zgody (RODO art.6 ust.1 lit.a)
 3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Federacji;     
 4. Podanie danych jest dobrowolne
 5. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia;
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO
 7.  Dane osobowe mogą zostać udostępnione/ ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie prawa, jak również finansującemu wykonanie zadania publicznego Miastu Przasnysz,
 8.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 9.  Dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 1, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu w 2020 roku”, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych;
 10.  Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji zadania  publicznego pn. „Prowadzenie Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu w 2020 roku”, finansowanego przez Miasto Przasnysz, zakończenia okresu trwałości zadania publicznego i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później;
 11.  Federacja Ruch Organizacji na Rzecz Społecznej Aktywności ROSA nie posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 12.  Dane osób nie będą przekazywane do państw trzecich i instytucji międzynarodowych.