Statut i sprawozdania

 • Postanowienia ogólne
 • 1
 • Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA zwana dalej Federacją, jest związkiem stowarzyszeń oraz innych podmiotów prawnych.
 • Federacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1998r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r.
  Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 • Federacja zrzesza osoby prawne prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego i działające nie dla zysku oraz osoby fizyczne i prawne wspierające cel statutowy Federacji.  
 • Federacja kieruje się w swojej działalności zasadami dobrowolności, równości, jawności, samorządności, przejrzystości, tolerancji i poszanowania prawa.
 • Federacja przestrzega standardów określonych w Karcie Zasad Działania Organizacji Pozarządowych.
 • Przynależność do Federacji nie ogranicza autonomii organizacji członkowskich. 
 • 2
 • Federacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Federacja jest apolityczna.
 • 3
 • Siedzibą Federacji jest Przasnysz. 
 • Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Federacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 4
 • Federacja używa symboli i pieczęci określonych przez Zarząd Federacji.
 • Dla potrzeb prowadzenia działalności poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, Federacja może posługiwać
  się tłumaczeniem nazwy na języki obce.
 • 5
 • Federacja opiera swoją działalność na społecznej pracy przedstawicieli organizacji członkowskich.
 • Dla realizacji swojego celu Federacja może powoływać jednostki organizacyjne.
 • Dla realizacji swojego celu Federacja może zatrudniać pracowników. 
 • 6

Federacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji członkowskich o celach zbieżnych z celami Federacji. 

 • 7

Federacja może ustanawiać nagrody i odznaczenia.

 • 8

Czas trwania Federacji jest nieograniczony. 

 

 • Cele i sposoby działania
 • 9

Celem działania Federacji jest podniesienie poziomu aktywności społecznej na terenie województw mazowieckiego
i warmińsko-mazurskiego. 

 • 10
 • Cele statutowe Federacja realizuje poprzez:
 • działalność naukowo-badawczą
 • działalność edukacyjno-szkoleniową
 • działalność diagnostyczną
 • działalność strażniczą
 • działalność rzeczniczą
 • działalność mediacyjną
 • działalność doradczą
 • działalność integracyjną
 • działalność informacyjną
 • działalność promocyjną
 • działalność standaryzacyjną
 • działalność dokumentacyjną
 • wymianę doświadczeń
 • tworzenie warunków technicznych i finansowych do inicjowania i rozwijania aktywności społecznej
 • organizowanie i wspieranie wolontariatu 
 • wspieranie rozwoju ekonomii społecznej
 • udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom społecznym
 • Cel, o którym mowa w § 9, Federacja realizuje poprzez wykonywanie działań ze sfery zadań publicznych w zakresie: 
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
 • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; 
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
 • działalności charytatywnej; 
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.2) ); 
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
 • turystyki i krajoznawstwa; 
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
 • udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 
 • ratownictwa i ochrony ludności; 
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
 • promocji i organizacji wolontariatu; 
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą; 
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
 • działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203); 
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
 • rewitalizacji;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Działalność pożytku publicznego, o której mowa wyżej, może być prowadzona jako działalność nieodpłatna
  lub działalność odpłatna. Przedmiot działalności odpłatnej określa Zarząd uchwałą.
 • Wpływy z działalności odpłatnej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych.

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • 11

Członkowie Federacji dzielą się na członków zwyczajnych i członków wspierających.

 • 12
 • Członkiem zwyczajnym Federacji może być organizacja pozarządowa – stowarzyszenie, fundacja lub inna osoba prawna o celach nienastawionych na zysk – posiadająca osobowość prawną, mająca siedzibę na terenie województwa mazowieckiego lub województwa warmińsko-mazurskiego, która zadeklaruje pisemnie swój udział w Federacji
  i przestrzeganie jej Statutu oraz zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.
 • Członek zwyczajny nie może być jednostką organizacyjną administracji publicznej, związkiem zawodowym, partią polityczną lub kościołem.
 • W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych organizacji przysługuje prawo odwołania
  się w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia, za pośrednictwem Zarządu.
 • Członek zwyczajny jest reprezentowany w Federacji przez osobę fizyczną upoważnioną na piśmie zgodnie
  z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi organizacji członkowskiej.
 • Każdy członek Federacji ma prawo do zmiany, w dowolnym terminie, osoby reprezentującej go na Walnym Zebraniu. 
 • Osoby zasiadające we władzach Federacji przestają pełnić swoje funkcje w przypadku cofnięcia im upoważnienia przez organizację, którą reprezentują.
 • Obowiązki członków zwyczajnych:
 • branie czynnego udziału w pracach Federacji,
 • przestrzeganie postanowień Statutu,
 • opłacanie składek członkowskich,
 • działanie na rzecz realizacji celu Federacji.
 • Prawa członków zwyczajnych:
 • uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu Członków Federacji z głosem stanowiącym,
 • bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do organów statutowych Federacji,
 • zgłaszanie kandydatów w wyborach do organów statutowych Federacji,
 • uczestniczenie we wszelkich formach aktywności Federacji,
 • zgłaszanie opinii  i wniosków do organów statutowych Federacji,
 • uzyskiwanie informacji o wszelkich działaniach Federacji,
 • korzystanie z pomocy Federacji na zasadach określonych przez Zarząd,
 • informowanie Zarządu o zmianie swoich danych, w szczególności o ustanowieniu lub zniesieniu pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji w pracach Federacji, składzie organów statutowych, danych teleadresowych.
 • 13
 • Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna deklarująca pomoc merytoryczną, rzeczową
  lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji i zostanie do niej przyjęta uchwałą Zarządu. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia.
 • W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających organizacji lub osobie przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni, za pośrednictwem Zarządu.
 • Osoba prawna będąca członkiem wspierającym jest reprezentowana w Federacji przez osobę fizyczną upoważnioną
  na piśmie zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi osoby prawnej.
 • Obowiązki członków wspierających:
 •  
 • branie czynnego udziału w pracach Federacji,
 • przestrzeganie postanowień Statutu,
 • działanie na rzecz realizacji celu Federacji.
 • Prawa członków wspierających:
 •  
 • uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu Członków Federacji z głosem doradczym,
 • uczestniczenie we wszelkich formach aktywności Federacji,
 • zgłaszanie opinii  i wniosków do organów statutowych Federacji,
 • uzyskiwanie informacji o wszelkich działaniach Federacji,
 • korzystanie z pomocy Federacji na zasadach określonych przez Zarząd,
 • informowania Zarządu o zmianie swoich danych osobowych, w szczególności danych teleadresowych.
 • Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność Federacji w zadeklarowany przez siebie sposób.
 • 14
 • Członkostwo osoby prawnej w Federacji ustaje w przypadku:
 • złożenia pisemnej rezygnacji po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa w Federacji,
 • likwidacji organizacji członkowskiej lub utracenia przez nią osobowości prawnej z innego powodu,
 • pozbawienia członkostwa uchwałą Walnego Zgromadzenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania
  z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6  miesięcy,
 • pozbawienia członkostwa uchwałą Walnego Zgromadzenia z powodu stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.
 • Członkostwo osoby fizycznej w Federacji ustaje w przypadku:
 •  
 • złożenia pisemnej rezygnacji,
 • śmierci,
 • utraty zdolności do czynności prawnych stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • pozbawienia członkostwa uchwałą Walnego Zgromadzenia z powodu  stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów Federacji.
 • Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd w drodze Uchwały.
 • 15

Zarząd ma prawo zawiesić z ważnych przyczyn członka w jego prawach do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie, w szczególności z powodu stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zaległości w płaceniu składek członkowskich.

 

 • Organy Federacji
 • 16

Organami Federacji są:

 • Walne Zgromadzenie
 • Zarząd Federacji
 • Komisja Rewizyjna
 • 17
 • Organem stanowiącym Federacji jest Walne Zgromadzenie.
 • Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
 • Posiedzenie zwyczajne Walnego Zgromadzenia odbywa się przynajmniej raz w roku.
 • Posiedzenie nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Federacji, w terminie nie dalszym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.
 • O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się pisemnie wszystkich członków Federacji na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia.
 • Obrady Walnego Zgromadzenia są jawne.
 • W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział wszyscy członkowie zwyczajni z prawem głosu stanowiącego.
 • Każdy członek Federacji w trakcie Walnego Zgromadzenia jest reprezentowany przez jednego pełnomocnika upoważnionego w formie pisemnej zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi danej organizacji.
 • W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział członkowie wspierający z głosem doradczym.
 • Do uprawnień Walnego Zgromadzenia należy:
 •  
 • uchwalanie Statutu,
 • uchwalanie regulaminów organów Federacji,
 • określanie kierunków i priorytetów działania Federacji,
 • wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi,
 • uchwalanie budżetu na wniosek Zarządu,
 • podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu,
 • podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku,
 • podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,
 • ustalanie wysokości składki członkowskiej.
 • Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w  pierwszym terminie – w obecności
  co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim – bez względu na liczbę obecnych. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Federacji wymagają większości 2/3 głosów członków zwyczajnych obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania
  w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 • 18
 • Organem wykonawczym Federacji jest Zarząd.
 • Zarząd wybierany jest  przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród reprezentantów organizacji członkowskich uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, na dwuletnią kadencję i składa się z: 
 •  
 • 3 osób w sytuacji, gdy liczba członków zwyczajnych Federacji wynosi do 25 organizacji,
 • 5 osób w sytuacji, gdy liczba członków zwyczajnych Federacji przekracza 25 organizacji.
 • W przypadku powołania w skład Zarządu 3 osób, sprawują one funkcje Prezesa Zarządu, Skarbnika Federacji i Członka Zarządu. 
 • W przypadku powołania w skład Zarządu 5 osób, sprawują one funkcje Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Skarbnika Federacji i dwóch Członków Zarządu.
 • Zarząd reprezentuje Federację na zewnątrz i kieruje jej pracami.
 • Do złożenia ważnego oświadczenia woli w imieniu Federacji, potrzebne jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 • Zarząd może powoływać wewnętrzne jednostki organizacyjne do realizacji celów statutowych, w tym Komisje Problemowe działające w oparciu o regulaminy przyjęte przez Zarząd.
 • Do obowiązków Zarządu należy:
 •  
 • kierowanie działalnością Federacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • zarządzanie majątkiem Federacji, w tym przyjmowanie dotacji, darowizn, zapisów i spadków,
 • przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego Federacji,
 • zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia,
 • ustalenie trybu egzekwowania płatności składek członkowskich,
 • zatrudnianie pracowników.
 • Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.
 • Tryb zwoływania posiedzeń i pracy Zarządu ustala regulamin pracy Zarządu.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej 4 razy w roku. 
 • Posiedzenie Zarządu musi zostać zwołane na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu, 1/3 Komisji Rewizyjnej
  lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 • 19
 • Organem wewnętrznej kontroli Federacji jest Komisja Rewizyjna.
 • Komisja Rewizyjna Wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród reprezentantów organizacji członkowskich uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, na trzyletnią kadencję i składa się z: 
 •  
 • 3 członków w sytuacji, gdy liczba członków zwyczajnych Federacji wynosi do 25 organizacji,
 • 5 członków w sytuacji, gdy liczba członków zwyczajnych Federacji przekracza 25 organizacji.
 • W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący oraz 2 lub 4 Członków.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.
 • Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należą:
 • kontrola pracy Zarządu co do prawidłowości oraz zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia, przeprowadzana co najmniej raz w roku,
 • opiniowanie sprawozdań z działalności Federacji, w szczególności sprawozdania finansowego,
 • opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 • podejmowanie innych spraw określonych w niniejszym Statucie.
 • Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 • 20

Organy Federacji, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych organów.

 • 21
 • W przypadku, kiedy osoby fizyczne reprezentujące organizacje członkowskie w organach Federacji nie mogą sprawować swojej funkcji z przyczyn wymienionych w § 14 pkt. 1 lit. a-d organ, którego skład uległ uszczupleniu, może uzupełnić skład drogą kooptacji spośród reprezentantów organizacji członkowskich.
 • W sposób, o którym mowa w ust. 1 nie może zmienić się więcej niż 1/3 członków danego organu Federacji w trakcie trwania kadencji.

 

 • Majątek Federacji
 • 22
 • Majątek Federacji tworzą:
 • środki pieniężne,
 • własność rzeczy ruchomych i nieruchomości,
 • inne prawa majątkowe.
 • Majątek Federacji powstaje z:
 • składek członkowskich,
 • darowizn,
 • dotacji, grantów, subwencji – w tym ze środków publicznych,
 • spadków i zapisów,
 • wpływów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach,
 • dywidend należnych z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,
 • dochodów z majątku Federacji,
 • innych środków finansowych.
 • Zabrania się:
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Federacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
  są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania majątku Federacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku Federacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskie.

 

 • Zmiana Statutu i rozwiązanie Federacji
 • 23

Zmiany Statutu uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

 • 24
 • Rozwiązanie Federacji uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 • Majątek rozwiązanej Federacji zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia zostanie przekazany organizacjom
  nienastawionym na zysk o celach zbliżonych do celów Federacji.

 

VII. Postanowienia końcowe

 • 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.

 • 26

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Federacji.