Akademia Młodych I – Obywateli

Regulamin projektu i rekrutacji„Akademia Młodych I-Obywateli

Współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Rządowego Programu Fundusz InicjatywObywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

1) Promocja i rekrutacja
Celem promocji będzie zrekrutowanie 30 osób w wieku 7-18 la,t w tym 16 dzieci z Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej Nasze Dzieci prowadzonej przez Fundację Inicjatyw
Prorodzinnych i Opiekuńczo Wychowawczych ,,Nasze Dzieci” oraz 14 dzieci objętych pieczą
zastępczą z terenu powiatu przasnyskiego.
2) Program integracyjny: interGRAcja
Celem zadania jest realizacja programu integracyjnego dla grupy 7-12 lat. Celem warsztatu
jest wzmocnienie pozytywnych ról społecznych. poznanie się osób w grupie, która dopiero się
tworzy i formuje, ukazanie korzyści i strat wynikających z rywalizacji i współpracy, nazwanie
i poszukanie rozwiązań dla trudnych zachowań.
3) Program integracyjny: RullOn
Celem zadania jest Wypracowanie zasad i norm funkcjonowania grupy 13-18 lat, budowanie
pozytywnych relacji rówieśniczych, wzmocnienie pozytywnych ról społecznych stworzenie
podstaw pod zdrowe relacje rówieśnicze, odczucie korzyści i strat wynikających z rywalizacji
i współpracy oraz nazwanie i wyszukanie rozwiązań dla niepokojących zachowań i
konfliktów w grupie. Podczas wykładu prowadzący skorzysta z technik dramy.
4) Ja Obywatel! – czyli warsztaty z aktywności obywatelskiej
Celem zadania jest przeprowadzenie wykładu na temat aktywności obywatelskiej, która jest
przedmiotem działań i bezpośrednio wpisuje się w Priorytet 2. Celem warsztatów będzie
ponadto ukształtowanie w młodych ludziach postaw aktywności obywatelskiej. Aktywnością
obywatelską określa się udział obywateli w życiu politycznym, gospodarczym, kulturalnym i
społecznym zarówno państwa, jak i wspólnoty lokalnej. Jest to aktywność świadoma i
dobrowolna. Działania takie przejawiają się między innymi udziałem w wyborach,
przynależnością do organizacji czy stowarzyszeń, a także reagowaniem na przejawy łamania
przyjętych zasad. Aktywność obywatelska to także zaangażowanie się pomoc potrzebujących
czy samoorganizowaniem się obywateli w sprawach dotyczących wspólnego dobra.
5) Dam radę – wierzę w Siebie – warsztaty motywacyjne
Warsztaty motywacyjne dla dzieci zostaną przeprowadzone w formie warsztatów jako
zabawy. Prowadzący poprzez rozmaite gry i zabawy będzie starał się zaszczepić w
uczestnikach poczucie własnej wartości. Warsztat ten ma na celu uświadomić liderom i
wskazać obszary zmiany społecznej – rozwijanie stylu kierowania, zarządzania i bycia
liderem poprzez trening kompetencji emocjonalnych, budowanie własnej motywacji do
działania i budowanie zaufania w grupie. To także rozpoznawanie sytuacji, projektowanie
zmiany i pobudzanie społecznego potencjału, ocena realności zaangażowania otoczenia,
budowanie i zarządzanie zespołem, dynamika rozwoju grupy, planowanie i realizacja
inicjatywy. Wiadomo, że najlepsze efekty osiąga się, gdy nauka sprawia przyjemność. W
przypadku dzieci jest podobnie – najwięcej uczą się wtedy, kiedy nie zdają sobie z tego
sprawy. W najwcześniejszym okresie wychowania dziecka wykorzystuje się motywację
opartą na wzmocnieniach zewnętrznych, czyli nagrodach, pochwałach. Prowadzi to
stopniowo do tego, że dziecko zaczyna samo odczuwać motywację, opartą na satysfakcji,
poczuciu zadowolenia, dumie. Na etapie wczesnej edukacji nic nie stanowi tak efektywnego
czynnika zachęcającego do aktywności jak odpowiednio dobrane i zaadaptowane do potrzeb
konkretnej grupy gry i zabawy. Dzieci powinny odczuć, że zadania przez nich wykonywane
mają sens.
6) Młodzi Altruiści, czyli jak zostać wolontariuszem
Celem wykładów będzie promocja pracy w organizacjach pozarządowych, a także
usystematyzowanie wiedzy uczestników – dzieci i młodzieży z zakresu wolontariatu i nabycie
podstawowych umiejętności związanych z aktywnością społeczną. Wolontariat określany jest
jako świadoma, dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykracza poza więzi
rodzinno-przyjacielsko-koleżeńskie. Współpraca z młodzieżą jest bardzo wdzięcznym
zadaniem, które może wnieść do organizacji czy instytucji wiele energii i nowych pomysłów.
7) Młodzieżowe grupy samopomocowe
Celem zadania jest zainicjowanie młodzieżowych grup samopomocowych, które będą się
spotykać i rozwiązywać wspólnie problemy pod okiem specjalisty. Grupy samopomocowe są
dobrowolnymi najczęściej luźnymi zgromadzeniami osób, których aktywne działanie
nastawione jest na wspólne pokonywanie trudności i problemów natury psychologicznej bądź
socjalnej, które dotyczą bezpośrednio samych członków grupy lub też osób im bliskich.
Grupy samopomocowe to kręgi dyskusyjne osób w liczbie dającej się objąć wzrokiem (ok 7-
15). Grupy wymagają od swoich członków aktywnej i trwałej współpracy. Podczas spotkań i
rozmów poszczególni uczestnicy grupy doświadczają ulgi oraz wsparcia od innych osób,
które biorą udział w spotkaniu i uświadamiają sobie, że nie są pozostawieni sami sobie.
Podstawę funkcjonowania grupy samopomocowej stanowi wzajemna wymiana doświadczeń i
informacji. Naturalnym miejscem powstawania grup samopomocowych są małe środowiska
lokalne. Członkowie grup samopomocowych wspierają się wzajemnie przy pokonywaniu
trudności, rozwijają nowe formy radzenia sobie z problemem, zdobywają wiedzę na temat
osobistej trudnej sytuacji. Uczestnictwo w grupach samopomocowych pozwala na łatwiejsze
poradzenie sobie z obciążeniami socjalnymi, psychologicznymi.
8) Jak być dobrym mówcą? Warsztaty z emisji głosu i autoprezentacji
Celem warsztatów będzie zapoznanie z zasadami prawidłowego posługiwania się głosem oraz
higieny głosu, rozwijanie umiejętności w zakresie autoprezentacji i wystąpień publicznych,
zwiększenie gotowości do wystąpień publicznych (przełamywanie bariery nieśmiałości,
umiejętne zarządzanie stresem), poprawa relacji interpersonalnych, wzmacnianie poczucia
własnej wartości i samooceny.
9) Skuteczna komunikacja
Celem warsztatów jest wyposażenie Uczestników w umiejętności skutecznego
komunikowania się, zarówno w relacjach bezpośrednich, jak i przed kamerą – rozwinięcie
umiejętności empatyzacji, czyli właściwego odczytywania potrzeb i intencji drugiej strony
procesu komunikacyjnego (wykorzystanie elementów filozofii Design Thinking), aktywnego
słuchania i reagowania (wykorzystanie piramidy Diltsa), budowania logicznego, spójnego
przekazu, który jest nie tylko atrakcyjny dla odbiorcy, ale również posiada walory
informacyjne, skupiające się na przekazywaniu faktów, pozwalających na samodzielne
budowanie opinii. Szczególna uwaga poświęcona zostanie komunikacji w internecie – jej
specyfice, zagrożeniom oraz możliwościom jakie daje. Lęk przed wystąpieniami publicznymi,
który warsztaty mają przełamać, może okazać się największą przeszkodą w swobodnym
wypowiadaniu się przed kamerą. Dlatego też, Uczestnicy przećwiczą wystąpienia w
bezpiecznym dla siebie środowisku oraz z wykorzystaniem tematyki, która jest im doskonale
znana. Zarówno sposób prowadzenia warsztatów, jak i wykorzystywane treści będą
dostosowane do wieku Uczestników (7-12 lat oraz 13-18 lat).
10) Stop-Hejt i bezpieczeństwo w sieci
Ze względu na fakt, iż projekt koncentruje się m.in. na rozwinięciu u Uczestników
kompetencji służących podejmowaniu aktywności obywatelskiej, aktywności w formie
wolontariatu oraz działań prowadzonych w przestrzeni wirtualnej, ryzyko doświadczania
agresji w formie tzw. hejtu jest bardzo wysokie. Bez odpowiedniego przygotowania, zarówno
dzieci z grupy wiekowej 7-12 lat, jak i 13-18 lat, mogą doświadczyć poważnych
konsekwencji wymierzonego w nie hejtu. Dlatego też, podczas warsztatów poznają pojęcie
hejtu i agresji słownej, ich genezę oraz nauczą się skutecznie sobie z nimi radzić. Przećwiczą
również pozytywną komunikację, ucząc się wykorzystywania NVC (Komunikacja bez
Przemocy). Przeanalizują również podczas pracy warsztatowej co dzieje się z człowiekiem
wobec którego kierowany jest hejt, jakie intencje mogą mieć hejterzy oraz opracują własną
strategię walki z hejtem poprzez trening i budowanie wzajemnego wsparcia. Obok hejtu,
Uczestników projektu mogą spotkać również zagrożenia wynikające z działalności
przestępczej w sieci, m.in. przejmowanie kont, podszywanie się, wyłudzanie informacji,
kradzież danych osobowych. Warsztaty zwrócą uwagę Uczestników na ewentualne
zagrożenia oraz ułatwią nabycie umiejętności zabezpieczania się i obrony przed nimi.
11) Zdobywanie i przetwarzanie informacji
Dzięki warsztatom uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób efektywnie zbierać informacje
potrzebne do przygotowania nagrania lub transmisji online, jak dobierać źródła informacji,
jak weryfikować ich prawdziwość (eliminowanie fake news), jak dokonywać analizy i
syntezy danych i jak interpretować wyniki analiz. Ogólny chaos informacyjny z którym
mamy do czynienia w XXI w. skutkuje często dezorientacją odbiorcy – z jednej strony, mamy
praktycznie nieograniczony dostęp do wszelkich informacji z całego świata, z drugiej zaś –
jakość informacji pozostawia wiele do życzenia. Sytuacja ta skutkuje pojawianiem się
niezliczonych fake newsów i postprawd, które jeśli nie zostaną szybko zidentyfikowane i
zweryfikowane, mogą rezonować, skutecznie zniekształcając obraz świata. Dlatego też,
umiejętności zdobywania i weryfikowania informacji, docierania do źródeł, konfrontowania
różnych punktów widzenia oraz oddzielania opinii od faktów są nieodzowne przy tworzeniu
przekazu skierowanego do szerokiej publiczność. Podczas warsztatów, Uczestnicy zdobędą
zarówno wiedzę teoretyczną z obszaru zdobywania i przetwarzania informacji, wypracują
własne metody i techniki pozyskiwania informacji i ich opracowywania, jak również
zapoznają się z wieloma studiami przypadku. Zarówno sposób prowadzenia warsztatów, jak i
wykorzystywane treści będą dostosowane do wieku Uczestników (7-12 lat oraz 13-18 lat).
12) Produkcja treści wideo
Dzięki warsztatom z produkcji treści wideo Uczestnicy nabędą umiejętności niezbędne przy
tworzeniu wysokiej jakości nagrań oraz transmisji online. W czasach gdy praktycznie każdy
posiada urządzenie wyposażone w kamerę i mikrofon (smartfon, tablet) oraz dostęp do
internetu, tworzenie nagrań i transmisji stało się niezwykle proste. Należy jednak pamiętać, że
przy tak ogromnej liczbie osób publikujących nagrania i wykonujących transmisje, niezwykle
trudno jest skutecznie dotrzeć do odbiorców i pozyskać widzów. Atrakcyjność przekazu
oceniana przez widza to nie tylko jakość treści, ale także jakość techniczna materiału. Już
same algorytmy popularnych serwisów do publikowania wideo czy transmisji promują treści
wysokiej jakości (rozdzielczość obrazu, jakość dźwięku). Dzięki warsztatom, Uczestnicy
będą w stanie samodzielnie przygotować studio lub scenę do przygotowania nagrania,
wykorzystać odpowiednie ustawienia sprzętu i oprogramowania, dokonać niezbędnej edycji
materiału wideo oraz dźwięku. Dzieci i młodzież, zaprzyjaźnieni na co dzień z technologią,
zdobędą podstawy specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności pozwalające na samodzielne
przygotowanie treści, ich publikowanie oraz promocję. Dodatkowo zostanie doposażona sala
u Oferenta 1 w celu profesjonalnego nagrywania treści wideo, co zostało ujęte w budżecie.
Wyprodukowane podczas warsztatów treści będą udostępniane na kanale YouTube
założonym na potrzebę realizacji zadania publicznego.
13) Wyjazd do Mławy Grupa Zalewski Patrol
Jednodniowy wyjazd do Mławy to wydarzenie, które w większym stopniu pozwoli
zintegrować grupę projektową oraz zapoznać ich z ideą wolontariatu. Wraz z grupą
projektową pojedzie 2 opiekunów – animatorów lokalnych. Celem wyjazdu będzie zapoznanie
uczestników projektu z działalnością wolontariuszy z Grupy Zalewski Patrol.. Uczestnicy
dowiedzą się jak powstała grupa i jakie cele im przyświecają. Wolontariusze sprawują opiekę
m.in. nad 10 osobami bezdomnymi z powiatów mławskiego i działdowskiego, które pomimo
mrozów odmawiają zamieszkania w ośrodku. Każdej nocy zawożą im posiłki i sprawdzają ich
stan zdrowia. Pomagają im przetrwać. Grupa jest otwarta na nowych członków. W Patrolu
musi obowiązywać dyscyplina, gdyż służba odbywa się często w trudnych warunkach – w
nocy, wchodzi się do opuszczonych ale także zrujnowanych budynków i należy pamiętać, że
przede wszystkim idzie się pomagać człowiekowi, który tej pomocy potrzebuje. Podczas
spotkania z grupą wolontariuszy uczestnicy projektu będą mogli się przekonać na czym
faktycznie polega idea wolontariatu i jak działa grupa. Dzieci i młodzież będą mieli
możliwość porozmawiać z członkami grupy i zadać im nurtujące ich pytania. Wyjazd do
Mławy będzie idealnym podsumowaniem przeprowadzonych wcześniej warsztatów z
wolontariatu. W celu zorganizowania wyjazdu zostanie zabezpieczony transport wynajem
autokaru, uczestniczącym zostanie także zapewnione wyżywienie. Każdy z uczestników
zostanie objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
14) Konferencja podsumowująca
Na zakończenie realizacji projektu pragniemy zorganizować konferencję, w trakcie której
dzieci/ młodzież zaprezentują rezultaty projektu i udostępnią nagrane podczas warsztatów
treści dotyczące aktywności obywatelskiej. Konferencja zostanie zorganizowana w sali
udostępnionej na te potrzeby nieodpłatnie na terenie miasta Przasnysz. Uczestnikom
konferencji zapewnione zostaną materiały konferencyjne- wydrukowany raport oraz
poczęstunek. Na konferencję zostaną zaproszeni przedstawiciele lokalnych władz samorządu.
Dzięki temu jeszcze bardziej zostanie podniesiona ranga tego wydarzenia i tym samym
wpłynie to pozytywnie na motywację do aktywności dla młodych ludzi. Dla zaproszonych
gości w pozycji budżetowej zaplanowano wydruk zaproszeń na konferencję.
15) Animacja w środowisku lokalnym
Animacja w środowisku lokalnym to działania animatorów lokalnych na obszarach objętych
działaniami projektowymi na poszczególnych etapach projektu będący tzw. łącznikami
pomiędzy koordynatorem a uczestnikami projektu.:
1. promocja i rekrutacja, spotkania animacyjne – animatorami lokalnymi będą osoby znające
obszar, na którym będą prowadzone działania projektowe. Na tym etapie pomogą w dotarciu
do uczestników, rozdysponują plakaty/ulotki, zorganizują spotkanie animacyjne, pomogą w
wypełnianiu formularzy.
2. Wykłady i warsztaty- animatorzy będą odpowiedzialni za organizację tych zajęć:
znalezienie miejsc odbywania się spotkań, pomoc w ułożeniu harmonogramu, stały i
bezpośredni kontakt z uczestnikami projektu, w razie wystąpienia ryzyka pomogą w
przeorganizowaniu zajęć na inne formy realizacji zadań.
3. Wyjazdy- animatorzy lokalni będą odpowiedzialni za: opiekę nad uczestnikami projektu
biorących udział w wyjeździe; organizację wyjazdów; ustalania harmonogramów, kontakt z
uczestnikami; kontrolowaniem właściwego przebiegu wyjazdów, interweniowanie w
sytuacjach problemowych.
4. Konferencja podsumowująca- animatorzy lokalni będą zaangażowani w pomoc w realizacji
konferencji podsumowującej.
16) Ewaluacja
Ewaluacja zostanie przeprowadzona w 3 etapach: na początku trwania projektu (ewaluacja
ex-ante), w trakcie trwania zajęć (ewaluacja on going) oraz na zakończenie projektu
(ewaluacja ex-post).
IV. Rekrutacja
Celem zadania będzie promocja projektu oraz rekrutacja uczestników projektu. Warsztaty
oraz wykłady zostaną poprzedzone akcją promocyjno-informacyjną, której celem jest
dostarczenie potencjalnym uczestnikom pełnej wiedzy, pozwalającej podjąć decyzję czy jest
to oferta zaspokajające ich aktualne oczekiwania. Promocja projektu nastąpi poprzez
rozdysponowywanie plakatów/ulotek na obszarach objętych działaniami projektowymi, m.in.
w urzędach, GOPS-ach, sklepach, tablicach informacyjnych w gminach. Promocja odbywać
się będzie również poprzez udostępnienie informacji o trwającym naborze oraz dokumentów
rekrutacyjnych na stronie internetowej Fundacji oraz facebookach Oferentów. Jako partner
zostanie zaangażowane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, które pomoże
w rekrutacji dzieci z pieczy zastępczej z terenu powiatu przasnyskiego. Dodatkowo na
potrzeby promocji oraz rekrutacji przeprowadzone zostanie 1 spotkanie animacyjne
koordynatora projektu i animatorów lokalnych na terenie gminy Czernice Borowe, gdzie
zostanie nieodpłatnie udostępniona sala przez Oferenta 1 na potrzeby spotkania. Podczas
spotkania promowany będzie projekt, zainteresowanym przekazane będą warunki
uczestnictwa w projekcie, założenia projektu i jego zakres tematyczny, Zbierane będą
formularze rekrutacyjne osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie, przygotowanie
uprzednio przez koordynatora projektu. Koordynator przygotuje również regulamin
rekrutacji. Ponieważ dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze zostaną zrekrutowane
bezpośrednio do udziału w projekcie, aby utworzyć grupy warsztatowe założono dodatkowo
rekrutację dzieci z pieczy zastępczej z powiatu przasnyskiego. Jako kryterium formalne
uczestnictwa w projekcie dzieci z pieczy zastępczej zostały przyjęte:
• miejsce zamieszkania na terenie powiatu przasnyskiego,
• wiek dziecka (7-18 lat),
• przebywanie w pieczy zastępczej.
W przypadku zgłoszenia większej ilości osób niż zakładano decydowała będzie kolejność
zgłoszeń.
Po procesie rekrutacji przeprowadzone zostanie drugie spotkanie animacyjne, którego celem
będzie podzielenie uczestników na 2 grupy wiekowe, tak aby odpowiednio dostosować do
nich tematykę zajęć, zgodnie z ich preferencjami: 1 grupa składająca się z 15 uczestników w
wieku 7-12 lat, II grupa składająca się z 15 uczestników w wieku 13-18 lat.
3. Zasady rekrutacji
a. Termin przyjmowania zgłoszeń do projektu: 20.07.2022r.
b. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie proszone są o wypełnienie i odręczne
podpisanie formularza rekrutacyjnego oraz podpisanie odpowiednich oświadczeń.
c. Dokumenty, o których mowa powyżej, należy złożyć w Biurze Projektu znajdującego
się przy ul. Chełchowskiego 3 w Czernicach Borowych (biuro jest czynne w godz. 08.00-
16.00) lub przesłać pocztą tradycyjną lub przesłać wypełniony skan na adres e-mailowy:
fundacja@fipiow.pl do dnia 20.07.2022r.
d. Kandydat może zostać poproszony o uzupełnienie braków w dokumentacji w
przypadku stwierdzenia uchybień formalnych i jest zobowiązany do każdorazowego
uzupełnienia braków w dokumentacji.

Dodaj komentarz